Spolek Vltavan

Historie Spolku Vltavan v Purkarci

Podpůrný Spolek Vltavan v Purkarci založili především lidé zaměstnáni jako lesní dělníci v hlubockém a poněšickém polesí, kteří v podzimním a zimním období pracovali v lesích, kde poráželi a připravovali dříví pro dopravu k řece a v podobě svázaných vorových tabulí po řece Vltavě do Prahy a dále do Německa. Dříví bylo dopravováno převážně koňskými potahy na tzv. ”vaziště - splazy”, kde se třídilo a počátkem jara se klády svalovaly do řeky a plavci z nich svazovaly jednotlivé tabule-vory o 12-16 kládách (podle průměru jednotlivých klád) a připravené jednotlivé tabule se spojovaly a vytvořily pramen - t. j voroplavební jednotka zákonem stanovené délky a šířky s vystrojením (vesla, sochory, brzda (šrek) apod.).  Průměrná délka takového pramene bývala 80-140m.

V pamětní knize se uvádí:

Spolek vzájemně se podporujících plavců rybářů a pobřežních “Vltavan” v Purkarci v okresích to Hlubockém a Vltavo-Týnském založen jest dne 1. dubna roku 1902 přičiněním "Františka Jozy a Jana Jozy" a sice dle usnesení prvních čtyřiceti členů vesměs rodáků a plavců to Purkareckých a sloužiti má k tomu: By členy své v nemoci neb úrazem stižené podporoval a při jejich úmrtí, jejich pozůstalým aspoň částečně pohřební útraty nahrazoval.

Za vrchní správu spolku zvoleni byli následující hodnostáři:

František Vondrášek Protektor
František Veverka  Předseda
Jan Rys       Místopředseda
Jan Joza   Jednatel
František Němec Pokladník

 

Ustavující schůze spolku se konala ve spolkové místnosti v plavecké hospodě pana Jan Rysa, který se stal prvním místopředsedou.

Svou první slavnost, a sice tzv. “Zaražení spolku” Spolek  Vltavan pořádal v den Nanebevzetí Panny Marie t.j. 15. srpna 1902. Slavnosti se m. j. účastnilo i 9 členů Spolku Vltavan z Prahy. Tento den se stal pro spolek památným dnem a dlouhá léta se 15. srpna každoročně v Purkarci oslavoval vznik a založení Spolku Vltavan. V tomto termínu Spolek Vltavan organizoval oslavy až do roku 1959. Od roku 1960 mohly být organizovány jen 1x za 5 let a to z různých důvodů (žně, spartakiáda, různé brigády a mimo jiné i z důvodu finančních). Nemohly být v den Nanebevzetí Panny Marie a musely mít přívlastek “mírové”.

Druhou spolkovou slavnost spojenou se svěcením spolkového praporu pořádal spolek 15. srpna 1903. Prapor byl pořízen z příspěvků tehdejších 91 členů činných a 6 zakládajících. Zhotoven byl

“Ženským výrobním spolkem českým v Praze” a tehdy stál 500 K (250 zl.) Kmotrou praporu byla paní kněžna Ida ze Schwarzenbergu. 27. listopadu 1919 Spolek Vltavan byl přitom, když se v Purkarci sázela “Lípa svobody” (stojí dodnes naproti kostelu). 17. října 1920 byl v obci odhalen a vysvěcen pomník padlým v I. světové válce pro Purkarec, Jeznici, Buzkov a Novou ves. Pomník stál 8000 K, protektor spolku pan Jan Adolf Schwarzenberg přispěl 1000 K. Dne 5. srpna 1921 zemřela první kmotra spolkového praporu paní Ida kněžna ze Schwarzenbergu. V září 1938 zemřel protektor  spolku j.j. Jan Adolf ze Schwarzenbergu. Novým protektorem od 10. prosince 1938 se stal Dr. Adolf Schwarzenberg. V témže roce spolek přispěl 500 korunami na obranu vlasti. V letech 1939-1944 spolek plnil jen své základní poslání tzn. podpůrnou a schůzovou činnost bez oslav a veřejných projevů.

První poválečná oslava, které se spolek účastnil, byla “NÁRODNÍ SLAVNOST” 15. července 1945 v nedalekých Rachačkách. Tradiční spolková slavnost byla opět již 15. srpna téhož roku. V červnu 1953 bylo Spolku Vltavan v Purkarci a to v souvislosti s žádostí o povolení pořádat výroční slavnost oznámeno, že spolek jako samostatná organizace byla zrušena. Toto bylo sděleno ONV (okresním národním výborem) v Týně n/Vltavou s odkazem na zákon č. 68/1951 Sb. V té době se členové spolku nemohli  společně účastnit ani na pohřbu svého člena br. Václava Jozy v Purkarci. Podobný osud v té době potkal i mnohé jiné spolky. Pokud se chtěly v té době udržet, musely se smířit s tím, že se stanou součástí některé místní povolené organizace nebo závodu, který  bude ochoten podobné spolky pod svá křídla příjmout. Na podobném principu již v té době pokračoval ve své činnosti Vltavan Davle a to pod názvem “Závodní klub Vltavan v Davli pod n.p. Čsl.plavba Labsko-Oderská.” Právě na davelské se purkarečtí vltavané obrátili s žádostí o pomoc. Díky tehdejšímu předsedovi davelského Vltavanu br. Kovaříčkovi a jednateli br. Ladislavu Pšeničkovi došlo k dohodě a spolek Vltavan Purkarec byl 23. října 1953 začleněn do Závodního klubu v Davli pod názvem “ Závodní klub Vltavan v Purkarci”. Za purkarecké Vltavany se jednání účastnili, a mají zásluhu Vojtěch Ebrt (předseda spolku) a Václav Kocourek (jednatel).

Dalším osudovým rokem Vltavanu v Purkarci byl rok 1959. V srpnu na mimořádné členské schůzi došlo k jednání mezi Vltavanem Purkarec a Osvětovou besedou při MNV (Místní národní výbor). Na schůzi došlo k dohodě a Spolek Vltavan Purkarec byl 24. listopadu začleněn k Osvětové besedě Purkarec pod názvem “Zájmový kroužek Vltavan při OB v Purkarci”. Takto začleněný spolek působil do roku 1976, kdy OB MNV v Purkarci byla zrušena. Vltavan Purkarec v té době požádal ONV v Českých Budějovicích o samostatné působení a předložil stanovy své činnosti ke schválení. Tyto byly schváleny 10. února 1976 a spolek od té doby působil jako “ “Dobrovolná organizace Vltavan Purkarec.” Ani takto nemohl působit déle než 3 roky. Již 12. ledna 1979 bylo Vltavanu oznámeno rozhodnutí KNV (Krajský národní výbor) v Českých Budějovicích, že stanovy schválené ONV 10. února 1976 byly schváleny v rozporu s ustanovením § 2 zákona č.68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromažďování, a že jsou neplatné. Spolku  Vltavan bylo doporučeno, aby se spolek přidružil k nějaké organizaci, která je součástí NF (Národní fronta), nebo aby se spolek stal součástí místního podniku. Na základě tohoto doporučení bylo jednáno s JZD ”Vltavan” Olešník a došlo k dohodě, že spolek bude moci působit pod názvem ”Kulturní kroužek Vltavan při JZD Vltavan Olešník”. Pod tímto názvem spolek působil od 1. července 1979 do 19. února 1991. V jubilejním roce 1972 členové a příznivci Vltavanu vybudovali svépomocí na návsi památník “Všem voroplavcům z Purkarce a okolí”. V roce 1977 k 75. výročí založení spolku byla pro veřejnost otevřena “Síň tradic jihočeské voroplavby”. Síň byla vybudována rovněž svépomocí, v konfiskovaném domku č.p. 33 paní Marie Šlechtové. Největší podíl na vybudování měl nejstarší člen spolku Vltavan (od roku 1924) br. František Vondrášek, jednatel spolku, lesní dělník, plavec s vrátenským patentem (průkaz způsobilosti) pro plavbu s vory do Prahy a dále do Hamburku a též purkarecký převozník. Pan Vondrášek sám vyrobil do “Síně” základní exponáty a ve Vltavanské kronice podrobně popsal postupy vázání vorů a pramenů. V tomto objektu byla expozice voroplavby až do roku 1993. “Síň voroplavby byla znovu otevřena v roce 1995 v objektu č.p.86, ve kterém byl od roku 1955 MNV (Místní národní výbor). V objektu byly provedeny nezbytné stavební úpravy a expozice byl rozšířena o informační tabule o ostatních vltavanských spolcích v Praze, Davli a ve Štěchovicích.

Spolek Vltavan Purkarec se v roce 1991  po dlouhých létech zařadil mezi svobodné samostatné spolky. Ve smyslu zákona 83/1990 Sb. z 27. března o sdružování občanů spolek předložil na MV (Ministerstvo vnitra) nové stanovy a požádal o registraci. Spolek je od  20. února zaregistrován po číslem VSP/l-5404/91-R pod názvem “Spolek Vltavan Purkarec” V roce 1998  podle návrhu jednatele Františka Nedbala si spolek pořídil druhý spolkový prapor. Prapor zhotovila firma Michal Mareček “Vyšívky”, Koněvova 217,  Praha 3 a stál 37.540,-Kčs. Vysvěcení a rozvinutí praporu bylo provedeno při mši svaté, kterou celebroval jáhen Bořivoj Prajer 15. srpna 1998 (k 95. výročí původního historického praporu 15. srpna 1903) a to za účasti ostatních vltavanských spolků z Prahy,  Davle, Štěchovic a Dělnické besedy Havlíček z Řevnic V roce 1999  4.-6.července na výborové schůzi mezinárodní asociace vorařských spolků v Unterrodachu a v Kloster Banzu za účasti zástupců českých spolků byly vltavanské spolky pod názvem “Vltvan Čechy” přijaty do mezinárodní rodiny obdobných spolků v zahraničí.

Velmi významným v historii spolku byl rok 2002, kdy Spolek Vltavan v Purkarci oslavil 100. výročí založení. K příležitosti oslav zhotovili členové spolku věrnou repliku pramene, který se skládal z pěti vorových tabulí a celkem měřil 80m. Kromě slavností v Purkarci byl k vidění i v Hluboké nad Vltavou. Pramen přežil i velkou zatěžkávací zkoušku v podobě 1000 leté velké vody, která se v létě 2002 přehnala přes celou Českou Republiku. Povodně měly vliv i na samotné konání oslav když se místo v srpnu konaly až 21. září. I tak oslavy za tradiční účasti bratrských spolků proběhly důstojně.

Oslava 110. výročí založení spolku konaná v srpnu 2012 byla významná nejen pro spolek, ale také pro obec Purkarec. Obci byl Mezinárodní vorařskou asociací, která sdružuje vorařské spolky z celé Evropy udělen titul MEZINÁRODNÍ VORAŘSKÁ OBEC. Titul byl obci udělen jako první v České Republice a to na žádost Spolku Vltavan v Purkarci.

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha